RSS
8 Oca 2011

C Sharp’da kullanılan veri tipleri

Yazar: Hasan Selim | Kategori: C#

String yazi= “Veritipleriörnekleri”;

boolean bool= True;

char karakter= “A“;

date tarih=#4/23/2005#;

decimal numerik= -123456789;

double cift= -1.234E-120;

single tek= 3.32E+100;

byte bayt= 255;

short kisaSayi= -32000;

int tamSayi= 2000000000;

long uzunSayi= -123456789123456789;

Değişkenleri veri tipleri ile tanımlarken verinin boyutuna göre bir veri tipi seçilmelidir.
Visual C#.NET veri tipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

double ve float veri tiplerinin aralığında belirtilen “E + sayı” ifadesi, 10 ^ sayı ile çarpılacağını belirtir. Örneğin 12 E-3 ifadesi, 12 * 0.001 anlamına gelir.
-1.7E-5 = -0.000017
-1.7E+10 = -17000000000.0
0.7432E+2 = 74.32
7432E-3 = 7.432

NOT: Int16, Int32, Int64 .NET veri tipleridir. Visual C# dilindeki karşılıkları short, int, long veri tipleridir.

Büyük veri tiplerinden küçük veri tiplerine dönüşüm sırasında, değer kayıpları meydana gelebilir. Örneğin float tipinden short tipine yapılacak bir dönüşümde virgülden sonraki sayılar kaybedilecektir.
float virgullu = 1.12;
short kisaSayi = (float) virgullu;

Sonuç: “kisaSayi değişkenin son değeri 1 olur.”

8 Oca 2011

Scope (Değişkenlerin kapsama alanı) – C sharp

Yazar: Hasan Selim | Kategori: C#

Değişkenler program içinde, tuttukları verilere ulaşmak için kullanılır. Ancak değişkenlere ulaşmak, tanımlandıkları yerde veya alt bloklarda mümkündür. Bu kavrama değişkenlerin kapsam alanı (Scope) denir.
Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz.

Aşağıdaki örnek ve tabloyu incelersek anlarız;

scope

Uygulamanın çalışması değişkenlerin kapsam alanlarındayken, bu değişkenler bellekte tutulur. Dolayısıyla değişkenlerin tanımlandıkları yer, kullanılacağı amaca göre seçilmelidir. Örneğin bir değişken birden fazla yordamda kullanılacaksa, bir üst düzeyde (Class düzeyinde) tanımlanmaları gerekir. Ancak sadece bir yordam içinde kullanılan değişkenler class düzeyinde tanımlanırsa, fazladan bellekte yer tutar ve performans düşer. Class seviyesindeki değişkenler, aynı class içindeki fonksiyonlar ile değiştirebilir ve class örneğinin yaşam süresinde ilgili özelliklerine erişim sağlanabilir.

8 Oca 2011

C Sharp MessageBox kullanımı

Yazar: Hasan Selim | Kategori: C#

MessageBox, kullanıcıya bilgi göstermek için açılan mesaj kutusudur. Bu mesaj kutusu dört öğeden oluşur.

  1. Text (Yazı): Mesaj kutusunda verilmek istenen bilgiyi tutan yazıdır.
  2. Caption (Başlık): Mesaj kutusunun başlığıdır
  3. Buttons (Düğmeler): Mesaj kutusunda hangi düğmelerin gösterileceğini belirler.
  • AbortRetryIgnore
  • Ok
  • OkCancel
  • RetryCancel
  • YesNo
  • YesNoCancel

4.      Icon (Simge): Mesaj kutusunda gösterilecek olan simgeyi ve açıldığı zaman çıkartılacak sesi belirler.

“MessageBox.Show(“Abi devam etmek istiyor musun?”, “Son ikaz”, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);”

Mesaj kutusu, kapanırken hangi düğmenin basıldığını DialogResult nesnesi ile bize bildirir.

if(MessageBox.Show(“Abi devam etmek istiyor musun?”, “Son ikaz”, MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.No)
{
// Hayır tuşuna basıldığı zaman
// buraya girilir.
}

2 Oca 2011

Sql Server’de kullanılan veri tipleri.

Yazar: Hasan Selim | Kategori: SQL-Server, Veri Tabanı
Veri Tipi İsmi
Sınıfı
Boyutu
Veri Yapısı
Bit Tamsayı 1 Boyutu yanıltıcı olabilir. Tablodaki ilk bit veri, bir byte büyüklüğündedir, sonraki yedi veri de aynı byte’ı kullanabilir. Null’lara izin verilmesi, kullanılan byte’a ekstra byte eklenmesine neden olur.
Bigint Tamsayı 8 Çok büyük sayılar kullanabilmek içindir. Bu veri türü, -263 den  263-1’e kadar tüm sayıları kullanmamızı sağlar. Yaklaşık olarak eksi 92 kentilyon ile artı 92 kentilyon demektir.
Int Tamsayı 4 -2,147,483,648’den 2,147,483,647’e kadar tüm sayılar.
SmallInt Tamsayı 2 -32,768’den 32,767’e kadar tüm sayılar
TinyInt Tamsayı 1 0’dan 255’e kadar tüm sayılar
Decimal ya da Numeric Ondalık/Sayısal Değer Değişir -1038-1’den 1038-1’e kadar tam sayı ve ondalık desteği verir. İki tipde eş anlamlıdır.
SmallMoney Parasal 4 -214,748.3648’den +214,748.3647’e kadar parasal birim
Float (ANSI Real ile eşanlamlı) Yaklaşık Sayısal Değerler Değişir Boyut ve doğruluğu belirleyen bir argüman (örneğin Float(20)) alır. Argüman boyutu byte değil, bittir. -1.79E+ 308’den 1.79E +308’e kadar uzanır.
DateTime Tarih/Zaman 8 3/100 saniye doğrulukla, 1 Ocak 1753’den 31 Aralık 9999’a kadar tarih ve zaman.
SmallDate Time Tarih/Zaman 4 1 dakika doğrulukla, 1 Ocak 1900’den 6 Haziran 2079’a kadar tarih ve zaman
Cursor Özel sayısal değer 1 Cursor pointer’ı. Pointer sadece 1 byte yer kaplarken, sonuç kümesinin asıl cursor’un daha fazla yer kaplamasına (sonuç kümesine bağlı olarak boyut değişir) neden olduğunu unutmayın.
Timestamp/rowversion Özel Sayısal Değer (İkilik Değer) 8 Verilen veritabanında eşsiz olan özel değer. Bu özel değer veritabanına her ekleme ya da güncelleme yapıldığında, timestamp veri tipi sütunu UPDATE cümlesinde bulunmasada, veritabanının kendisi tarafından otomatik olarak atanır. (Aslında, direk olarak timestamp sütununda güncelleme yapmanıza izin verilmez.)
Unique Identifier Özel Sayısal Değer (İkilik Değer) 16 Özel Globally Unique Identifier (GUID). Uzay ve zamanda eşsiz olacağı garantilenmiştir.
Char Karakter Değişir Sabit-uzunlukta karakter verisi. Atanan değer uzunluğundan kısa olan değerler, atanan uzunluğa tamamlanır. Veri, Unicode değildir. Belirlenmiş maksimum uzunluk 8000 karakterdir.
VarChar Karakter Değişir Değişken uzunlukta karakter verisi. Kısa değerlen tamamlanamaz. Veri, Unicode değildir. Belirlenmiş maksimum uzunluk 8000 karakterdir, fakat çok geniş karakter alanı (maksimum 2^31 byte’a kadar) olarak belirlemek için max anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz.
Text Karakter Değişir Daha önceki versiyonları desteklemek amacıyla SQL Server 2005’de mevcuttur. Bunun yerine varchar (max) veri tipini kullanın.
Nchar Unicode Değişir Sabit uzunlukta Unicode karakter verisi. Atanan değer uzunluğundan kısa olan değerler, atanan uzunluğa tamamlanır. Belirlenmiş maksimum uzunluk 4000 karakterdir.
NvarChar Unicode Değişir Değişken uzunlukta Unicode karakter verisi. Kısa değerler tamamlanmaz. Belirlenmiş maksimum uzunluk 4000 karakterdir, fakat çok geniş karakter alanı (maksimum 2^31 byte’a kadar) olarak belirlemek için max anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz.
Ntext Unicode Değişir Text veri tipi gibi, bu veri tipide sadece eski versiyonlara destek amacıyla mevcuttur. Yerine, varbinary(max) kullanın.
Binary İkilik Değer Değişir Maksimum 8000 byte uzunluğunda, sabit-uzunlukta ikilik değerde veri
VarBinary İkilik Değer Değişir Değişken uzunlukta ikilik değer veri. Belirlenmiş maksimum uzunluk 8000 byte’dır, fakat uzun byte alanı (maksimum 2^31 byte’a kadar) olarak belirlemek için max anahtar sözcüğünü kullanabilirisiniz.
Image İkilik Değer Değişir Eski veriyonlara destek olmak için 2005’de mevcuttur. Yerine , varbinary(max) kullanılır.
Table Diğer Özel Bu veri tipi öncelikle, tipik bir kullanıcı tanımlı fonksiyon sonucu olarak ortaya çıkan sonuç kümeleri ile çalışırken kullanılır. Bir tablo tanımındaki veri tipi olarak kullanılamaz. (Tabloları, tablolara yerleştiremezsiniz.)
Sql_variant Diğer Özel VB ve C++’daki Variant veri tipi ile az çok ilişkilidir. Aslında SQL Server’daki diğer veri tiplerinin çoğunluğunu içine alan bir kapsayıcıdır. Yani, bir sütun ya da fonksiyonda birden fazla veri tipi kullanmanız gerektiğinde, bu veri tipini kullanabilirsiniz. VB’den farklı olarak, bu veri tipini kullandığınızda, veri tipini daha özel veri tipine dönüştürmek için şekillendirmeniz gerekir.
XML Karakter Değişir XML verisi için var olan karakter alanını tanımlar. Verinin XML şemasında geçerli olmasını ve özel XML’e yönelik fonksiyonların kullanımını sağlar.

Kullanımına bir örnek vermek gerekirse;

creat table Hasan(ogrenci_no SMALLINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
ogrenci_adi varchar(150),……….)
Hasan adında tablo oluşturur, SMALLINT ile ogrenci_no sütuna girilecek bilgilerin sadece -32,768’den 32,767’e kadar tüm sayılar olabileceğini belirledik, IDENTITY(1,1) ile her yeni öğrenci eklendiğinde otomatik id verilmesini sağlar. Bu id 1den başlayarak birer birer artarak otomatik atanır.
30 Ara 2010

Güzel bir foto efekt sitesi

Yazar: Hasan Selim | Kategori: Grafik Tasarım

http://photofunia.com/ sitesinden her hangi bir fotoğrafı seçip bir adet resim upload ederek aşağıdaki örneklerdeki gibi resimler oluşturabilirsiniz.